ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIEHUIZEN ALEX

GELTUNGSBEREIK

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de vakantiehuizen Anna-Lena en Gabriel, Rofansiedlung 404b in 6210 Wiesing.

AFSLUITING VAN HET CONTRACT – AANBETALING/RESTBETALING

 • De verblijfsovereenkomst komt tot stand door acceptatie van de bestelling van de contractant door Ferienhäuser Alex.
 • De contractant is verplicht, de aanbetaling uiterlijk 10 dagen (ontvangstbewijs) na de boeking te voldoen. De kosten voor de geldtransactie (bijv. overschrijvingskosten) zijn voor rekening van de contractpartner. Betaling per creditcard (Visa en Mastercard) is ook mogelijk.
 • De aanbetaling bedraagt 20% van het totale bedrag en is een voorschot op de overeengekomen vergoeding.
 • Het resterende bedrag moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de vakantie worden betaald.
 • Voor boekingen die op korte termijn worden gemaakt (minder dan 14 dagen voor aanvang van de vakantie), moet de gehele accommodatie som direct bij boeking worden betaald.

BEGIN EN EINDE VAN ACCOMMODATIE

 • Tenzij Ferienhäuser Alex een andere bezettingstijd aanbiedt, heeft de contractpartner het recht de gehuurde kamers op de overeengekomen aankomstdag vanaf 14.00 uur te betrekken.
 • Op de dag van vertrek moeten de gehuurde kamers vóór 10.00 uur door de contractpartner worden verlaten.

ANNULERING VAN HET VERBLIJFSCONTRACT – ANNULERINGSKOSTEN

 • Voorziet de verblijfsovereenkomst in een aanbetaling en is de aanbetaling door de contractpartner niet tijdig voldaan, dan kan Ferienhäuser Alex de verblijfsovereenkomst zonder uitstel opzeggen.
 • Tenzij anders overeengekomen, kan Ferienhäuser Alex de logiesovereenkomst om objectief gerechtvaardigde redenen tot 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de contractpartner eenzijdig opzeggen.

ANNULERING DOOR DE CONTRACTANT – ANNULERINGSKOSTEN

 • Annuleringskosten voor de Alex vakantiehuizen in Wiesing
 • tot 61 dagen voor de dag van aankomst 20 % van de totale arrangementsprijs;
 • van 60 tot 35 dagen voor de dag van aankomst 50 % van de totale arrangementsprijs;
 • vanaf 34 tot 3 dagen voor de aankomstdag 80% van de totale arrangementsprijs.
 • vanaf de 2e dag voor aankomst 100% van de totale arrangementsprijs
tot 61e dag60e – 35e dag34e dag – 3e dagvanaf dag 2
20%50 %80 %100 %

OBSTAKELS OM TE REIZEN

 • Als de contractpartner door onvoorziene buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstroming, etc.) niet op de dag van aankomst bij de Alex vakantiehuizen kan arriveren, is de contractpartner niet verplicht de overeengekomen vergoeding voor de dagen van aankomst te betalen.
 • De betalingsverplichting voor het geboekte verblijf herleeft vanaf de dag van aankomst als aankomst binnen drie dagen opnieuw mogelijk is.

ALTERNATIEVE ACCOMMODATIE

 • De herbergier kan de contractant of de gasten een passende vervangende accommodatie (van dezelfde kwaliteit) aanbieden, indien dit voor de contractant redelijk is, in het bijzonder indien de afwijking gering en objectief gerechtvaardigd is.
 • Er is sprake van een objectieve rechtvaardiging, bijvoorbeeld als de kamer(s) onbruikbaar is (zijn) geworden, reeds gehuisveste gasten hun verblijf verlengen, er sprake is van overboeking of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap noodzakelijk maken.
 • Eventuele extra kosten voor de vervangende accommodatie zijn voor rekening van de accommodatieverschaffer.

RECHTEN VAN DE CONTRACTPARTNER

 • Door het afsluiten van een logiescontract verwerft de contractpartner het recht op het gebruikelijke gebruik van de gehuurde kamers, de faciliteiten van het logiesbedrijf die gewoonlijk toegankelijk zijn voor de gasten voor gebruik zonder speciale voorwaarden, en op de gebruikelijke service. De contractant oefent zijn rechten uit in overeenstemming met eventuele hotel- en/of gastenrichtlijnen (huisregels).

VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTPARTNER

 • De contractpartner is verplicht, de overeengekomen vergoeding plus eventuele extra bedragen, die door het afzonderlijke gebruik van de diensten door hem en/of de gasten, die hem vergezellen, ontstaan, plus de wettelijke BTW, uiterlijk op het tijdstip van vertrek te betalen.
 • De contractpartner is tegenover Ferienhäuser Alex aansprakelijk voor schade, die door hem of de gast of andere personen, die met medeweten of wil van de contractpartner diensten van Ferienhäuser Alex aannemen, veroorzaakt wordt.

TAKEN VAN DE VAKANTIEHUIZEN ALEX

 • De logiesverlener is verplicht om de overeengekomen diensten te verlenen in een mate die overeenkomt met zijn standaard.

AANSPRAKELIJKHEID VAN VAKANTIEHUIZEN ALEX VOOR SCHADE AAN MEEGEBRACHTE EIGENDOMMEN

 • De herbergier is volgens §§ 970 e.v. van het Oostenrijks Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de door de contractant ingebrachte voorwerpen. De herbergier is alleen aansprakelijk, indien de voorwerpen aan de herbergier of aan de door de herbergier bevoegde personen overhandigd werden of naar een door de herbergier daartoe geïnstrueerde of aangewezen plaats gebracht werden. Indien de herbergier dit niet kan bewijzen, is de herbergier aansprakelijk voor zijn eigen schuld of de schuld van zijn werknemers evenals de uitgaande en inkomende personen. Volgens § 970 lid 1 ABGB is de herbergier aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de wet van 16 november 1921 betreffende de aansprakelijkheid van herbergiers en andere ondernemers, zoals gewijzigd. Indien de contractant of de gast niet onmiddellijk gehoor geeft aan het verzoek van de logiesverlener om zijn bezittingen in een speciale bergplaats onder te brengen, is de logiesverlener van iedere aansprakelijkheid ontslagen. De hoogte van een eventuele aansprakelijkheid van de herbergier is beperkt tot maximaal het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende herbergier. Er wordt rekening gehouden met eventuele schuld van de contractant of de gast.
 • De herbergier is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Indien de contractpartner ondernemer is, is ook aansprakelijkheid voor grove nalatigheid uitgesloten. In dit geval draagt de contractpartner de bewijslast voor het bestaan van schuld. Gevolgschade of indirecte schade evenals gederfde winst zijn in geen geval gedekt.
 • Voor kostbaarheden, geld en waardepapieren is de herbergier slechts aansprakelijk tot het huidige bedrag van € 550,-. Voor schade boven dit bedrag is de herbergier alleen aansprakelijk, indien hij deze voorwerpen met kennis van hun aard in bewaring heeft genomen of indien de schade door hemzelf of een van zijn medewerkers werd veroorzaakt. De beperking van de aansprakelijkheid volgens 12.1 en 12.2 is van overeenkomstige toepassing.
 • In elk geval van veronderstelde bewaring is de aansprakelijkheid uitgesloten, indien de contractant en/of de gast de herbergier niet onmiddellijk na het bekend worden van de schade hiervan op de hoogte heeft gesteld. Bovendien moeten deze claims binnen drie jaar na het bekend worden of mogelijk bekend worden door de contractant en/of de gast bij de rechtbank worden ingediend, anders vervalt het recht.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien de contractant een consument is, is de aansprakelijkheid van de herbergier voor lichte nalatigheid, met uitzondering van persoonlijk letsel, uitgesloten,
 • Indien de contractant een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van de herbergier voor lichte en grove nalatigheid uitgesloten. In dit geval draagt de contractpartner de bewijslast voor het bestaan van schuld. Gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade evenals gederfde winst worden niet vergoed.

VEETEELT

 • Het meebrengen van dieren naar het logiesverstrekkend bedrijf is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de logiesverstrekker en, indien nodig, tegen een speciale vergoeding.
 • De contractant die een dier meeneemt, is verplicht dit dier tijdens het verblijf naar behoren te houden of onder toezicht te stellen van een geschikte derde partij op eigen kosten.
 • De contractpartner of gast die een dier meeneemt, moet beschikken over een passende aansprakelijkheidsverzekering voor dieren of een particuliere aansprakelijkheidsverzekering die ook mogelijke schade veroorzaakt door dieren dekt. Het bewijs van een dergelijke verzekering moet op verzoek door de logiesverlener worden verstrekt.
 • De contractant en/of zijn verzekeraar is tegenover de herbergier hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door meegebrachte dieren veroorzaakt wordt. De schade omvat in het bijzonder ook de schadevergoeding die de herbergier aan derden moet betalen.

UITBREIDING VAN DE ACCOMMODATIE

 • De contractant heeft geen recht op een verlenging van zijn verblijf. Indien de contractant de herbergier tijdig op de hoogte brengt van zijn wens om zijn verblijf te verlengen, kan de herbergier tegen vergoeding instemmen met de verlenging van de verblijfsovereenkomst.
 • Indien de contractant op de dag van vertrek door onvoorziene buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstroming enz.), die alle vertrekmogelijkheden gesloten of onbruikbaar maken, het verblijf niet kan verlaten, wordt de verblijfsovereenkomst automatisch verlengd voor de duur van de onmogelijkheid om te vertrekken. Een vermindering van de vergoeding voor deze periode is alleen mogelijk als de contractant door de buitengewone weersomstandigheden niet volledig gebruik kan maken van de door het logiesbedrijf aangeboden diensten. De logiesverlener heeft het recht om ten minste de vergoeding te vragen die overeenkomt met de prijs die gewoonlijk in het laagseizoen in rekening wordt gebracht.

BEËINDIGING VAN HET VERBLIJFSCONTRACT – VOORTIJDIGE ANNULERING

 • Werd de verblijfsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, dan eindigt deze op de dag van vertrek.
 • Indien de contractpartner voortijdig vertrekt, heeft Ferienhäuser Alex het recht de volledige overeengekomen vergoeding te verlangen. Wat Ferienhäuser Alex bespaard heeft door het niet gebruiken van haar diensten of door het verhuren van de geboekte kamers aan derden, brengt zij in mindering. Van een besparing is alleen sprake, wanneer Ferienhäuser Alex op het tijdstip van niet-gebruik van de door de gast bestelde kamers volgeboekt is en de kamers door de annulering van de contractpartner aan andere gasten verhuurd kunnen worden. De contractpartner draagt de bewijslast van de besparing.
 • In geval van overlijden van de gast eindigt het contract op de dag van het overlijden.
 • De herbergier heeft het recht om de verblijfsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen op grond van een gegronde reden, in het bijzonder wanneer de contractant of de gast de ruimtes aanzienlijk benadeelt of door zijn onattent, aanstootgevend of anderszins grof onbehoorlijk gedrag het verblijf van de andere gasten, de eigenaar, het personeel van de eigenaar of derden die in de vakantiehuizen Alex verblijven onaangenaam maakt of jegens deze personen een daad begaat die in strijd is met het eigendom, de goede zeden of de fysieke veiligheid en die strafbaar is;
 1. wordt getroffen door een infectieziekte of een ziekte die langer duurt dan de behandelingsperiode, of anderszins zorgbehoevend wordt;
 • Indien de vervulling van de overeenkomst door een als overmacht te beschouwen gebeurtenis (bijv. natuurrampen, staking, uitsluiting, ambtelijk bevel enz.) onmogelijk wordt, kan de herbergier de verblijfsovereenkomst te allen tijde zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen, tenzij de overeenkomst al volgens de wet opgezegd is of de herbergier van zijn verblijfsverplichting ontheven is. Schadeclaims enz. van de contractpartner zijn uitgesloten.

ZIEKTE OF OVERLIJDEN VAN DE GAST

 • Wordt een gast tijdens zijn verblijf in het logiesverblijf ziek, dan zorgt Ferienhäuser Alex op verzoek van de gast voor medische verzorging. Bij dreigend gevaar zorgt Ferienhäuser Alex ook zonder speciaal verzoek van de gast voor medische verzorging, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is en de gast hiertoe zelf niet in staat is.
 • Zolang de gast niet in staat is om beslissingen te nemen of zijn familieleden niet bereikbaar zijn, zorgen de vakantiehuizen Alex voor medische verzorging op kosten van de gast. De reikwijdte van deze verzorgingsmaatregelen eindigt echter op het tijdstip, waarop de gast zelf kan beslissen of zijn familieleden van de ziekte op de hoogte zijn gesteld.
 • Ferienhäuser Alex heeft het recht, van de contractpartner en de gast of bij overlijden van hun rechtsopvolgers een schadevergoeding te eisen voor met name de volgende kosten:
 1. openstaande medische kosten, kosten voor patiëntenvervoer, medicatie en medische hulpmiddelen
 2. noodzakelijk geworden desinfectie van kamers
 3. onbruikbaar geworden linnengoed, beddengoed en bedmeubilair, anders voor desinfectie of grondige reiniging van al deze zaken,
 4. herstel van muren, stoffering, vloerbedekking e.d., voor zover deze in verband met de ziekte of het overlijden zijn verontreinigd of beschadigd,
 5. kamerhuur, voor zover de kamer door de gast werd gebruikt, vermeerderd met de dagen waarop de kamers door desinfectie, ontruiming en dergelijke onbruikbaar waren,

PLAATS VAN NAKOMING, BEVOEGDE RECHTBANK EN RECHTSKEUZE

 • De plaats van uitvoering is de locatie van de Alex vakantiehuizen.
 • Op deze overeenkomst is het Oostenrijkse formele en materiële recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van het internationale privaatrecht (in het bijzonder IPRG en EVÜ) en het VN-kooprecht.
 • De exclusieve bevoegde rechtbank voor bilaterale handelstransacties is de vestigingsplaats van Ferienhäuser Alex, waarbij Ferienhäuser Alex ook het recht heeft, haar rechten voor iedere andere bevoegde rechtbank te doen gelden.
 • Werd de verblijfsovereenkomst met een contractpartner gesloten, die consument is en zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in Oostenrijk heeft, dan kan een rechtsvordering tegen de consument alleen in de woonplaats, gebruikelijke verblijfplaats of plaats van tewerkstelling van de consument ingesteld worden.
 • Werd de verblijfsovereenkomst met een contractpartner gesloten die consument is en zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Oostenrijk), IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, dan is voor rechtsvorderingen tegen de consument uitsluitend de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd.

ANDERE

 • Tenzij bovenstaande bepalingen anders bepalen, gaat een termijn in bij de overhandiging van het document waarin de termijn wordt vastgesteld aan de contractanten, die de termijn in acht moeten nemen. Bij de berekening van een in dagen uitgedrukte termijn wordt de dag waarop het tijdstip of de gebeurtenis waarop de termijn begint, valt, niet meegerekend. Tijdlimieten die worden bepaald door weken of maanden hebben betrekking op die dag van de week of maand die door zijn naam of nummer overeenkomt met de dag vanaf welke de tijdslimiet moet worden gerekend. Als deze dag in de maand ontbreekt, is de laatste dag van deze maand bepalend.
 • Verklaringen moeten op de laatste dag van de termijn (middernacht) door de andere contractpartner ontvangen zijn.
 • Ferienhäuser Alex heeft het recht, eigen vorderingen met vorderingen van de contractpartner te verrekenen. De contractpartner is niet bevoegd, eigen vorderingen met vorderingen van Ferienhäuser Alex te verrekenen, tenzij Ferienhäuser Alex insolvent is of de vordering van de contractpartner door de rechter of door Ferienhäuser Alex is vastgesteld.
 • In geval van lacunes gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen.
facebookgooglebooking.com
4.8
81 Bewertungen
booking.com
Stefan
9.0
3. januari 2024

Wir haben uns Supererholt

Sehr gut gelegen man kommt überall gut hin und das Haus war sehr schön und super ausgestattet.

Urlauber
31. december 2023

Ferienhaus Alex

Es war sehr sehr schön und super gemütlich! Zentral gelegen und man kommt überall zügig hin. Ideal für Familien

google
Sandra Rudzki
22. oktober 2023

Komme erst jetzt zur Bewertung online ... ein Mega Haus das ALEX, super Fernsicht, alles passte bei unserem 3 Frauen Urlaub. Die Ebikes sind sehr komfortabel und laufen gut. Der kleine Garten mit Terrasse war ein Traum da das Wetter im Juni ebenso Traumhaft war. Die Räume sind hübsch eingerichtet und es fehlte uns an nichts. Prima ist das Restaurant des Campingplatzes Inntal welches fussläufig in 10 minuten erreichbar ist, aber Achtung zurück geht's bergauf ;) Es war so schön das wir nächstes Jahr wiederkommen. (Translated by Google) I'm only now coming to the online review... The ALEX is a mega house, great views, everything was perfect for our three-woman holiday. The ebikes are very comfortable and run well. The small garden with terrace was a dream as the weather in June was just as fantastic. The rooms are nicely furnished and we didn't miss anything. The restaurant at the Inntal campsite is great and can be reached on foot in 10 minutes, but be careful it's uphill back ;) It was so nice that we will come back next year.

booking.com
Kerstin
9.0
18. oktober 2023

Wir haben uns sehr wohl gefühlt und gut erholt

Wir haben die Unterkunft sehr sauber und liebevoll eingerichtet vorgefunden. Das Haus ist sehr gut ausgestattet, auch in der Küche ist viel Zubehör vorhanden. Der freie Blick auf die Berge mega schön. Die Vermieter sind sehr nett.

booking.com
Sabine
10.0
1. oktober 2023

Außergewöhnlich

Perfekte Lage für Aktivitäten am Achensee, Rofan, Karwendel und Zillertal

google
Marion N.
16. september 2023
booking.com
Philipp
9.0
3. september 2023

Für Familien sehr zu empfehlen

Tolle Lage, sehr ruhig nette Vermieter, toller Kontakt

google
Thomas Gutermuth
1. september 2023
Alice
31. juli 2023

Wunderschöner Familienurlaub in den Bergen ⛰️

Wunderschönes Haus & sehr gut ausgestattet , es bleiben keine Wünsche offen … Gastgeber einfach wunderbar ! ☺️ Urlaub mit Familie & Hund 🐕

Nice house to the large family. The owners were very nice and helpful. The house has what you need. A quiet location with a great veiw. It's fantastic with the electric bikes.

Jürgen
30. juni 2023

Schöner Urlaub mit Familie und Hund

Sehr schönes geräumiges und vor allen Dingen sauberes Ferienhaus.Die Ausstattung von Küche und dem gesamten Haus lässt keine Wünschen offen,besonderes Plus sind die E-Bikes die man kostenlos nutzen kann.

Markus
30. juni 2023

Ferienhaus für Aktivurlaub mit der ganzen Familie

Eine sehr saubere, geschmackvoll eingerichtetes und hervorragend ausgestattetes Ferienhaus. Dazu Grill, Sauna, Kamin und E-Bikes zur freien Verfügung. Ausreichend Handtücher, eine moderne Kaffeemaschine und auch sonst alles, was man sich wünscht. Für einen Familienurlaub mit Schwerpunkt Aktivurlaub genau das Richtige.
Wir kommen gerne wieder und empfehlen das Ferienhaus auch ferne weiter.

Enrico
30. april 2023

Wunderbare Ferienwohnung für den Familienurlaub

Sehr große geräumige Ferienwohnung, die sehr gut ausgestattet ( Highlight: E-Bikes, aber auch die Küche) ist. Verkehrstechnisch gut angebunden. Für einen Familienurlaub optimal.

booking.com
Nikolaus
10.0
20. maart 2023

Außergewöhnlich

Unser Aufenthalt war super. Alles war sauber, die Räumlichkeiten waren schön eingerichtet. Toll, dass man die E-Bikes frei benutzen konnte. Der Kontakt zur Vermietung war sehr angenehm und hilfreich.

booking.com
Maciej
9.0
7. maart 2023

Hervorragend

booking.com
Gunter
9.0
26. februari 2023

Wir haben den Aufenthalt in dem sehr gut ausgestatteten, sauberen und gemütlichen Haus sehr genossen

-> das moderne Bad im Obergeschoss -> Wellnessbereich im Kellergeschoss

google
Sven Hunger
20. januari 2023

Sehr schönes Haus und sehr netter Service Super Ausstattung inkl e-bikes Sehr gute Lage für zahlreiche Ausflüge ins Zillertal, ins Alpbachtal, zum Achensee usw (Translated by Google) Very nice house and very nice service Great equipment including e-bikes Very good location for numerous trips to the Zillertal, the Alpbachtal, the Achensee, etc

booking.com
Benjamin
10.0
3. november 2022

Außergewöhnlich

Heike
31. oktober 2022

Absolut empfehlenswert

Ferienhaus mit allem Komfort. Sehr modern, top Ausstattung. Tolle Lage. Es blieben keine Wünsche offen. Absolut empfehlenswert!!!

booking.com
Katja
9.0
29. oktober 2022

Hervorragend

booking.com
Thomas
10.0
12. oktober 2022

Außergewöhnlich

booking.com
Michelle
9.0
1. oktober 2022

Hervorragend

Dietmar
30. september 2022

Urlaub mit Hund

Das Ferienhaus Alex besteht aus zwei Doppelhaushälften, Anna-Lena und Gabriel. Letztes Jahr waren wir im Anna-Lena und dieses Jahr im Gabriel. Die Ausstattung im Gabriel ist etwas moderner, aber es fehlt in beiden an nichts. Dieses Haus bietet sich sehr an um einen Urlaub mit Hund zu verbringen. Man kann direkt loslaufen ohne das Auto zu benutzen, aber auch mit Auto gibt es in der näheren Umgebung super Ausflugsziele. Morgens die erste Runde mit Hund zum Bäcker, eine Strecke etwa 10 Minuten. Die Gastgeber, Familie Zingerle, steht einem mit Rat und Tat zur Seite. Im Ort unbedingt im Dorfwirt essen gehen.
An dieser Stelle nochmal einen lieben Gruß nach Tirol.

booking.com
Anja
10.0
27. augustus 2022

Außergewöhnlich

Wir können Ferienhaus Alex jeden ans Herz legen. Super Haus, Super Ort und Super Menschen. Das Ferienhaus ist sehr gut ausgestattet und die zur Verfügung stehenden E-Bikes können jederzeit genutzt werden.

google
David Tsubasa
6. augustus 2022

Wir möchten auch hier nochmal zum Ausdruck bringen wie schön die 7 Tage waren. Wir können Ferienhaus Alex beruhigt jeden ans Herz legen. Super Haus, Super Ort und Super Menschen. LG Anja und David (Translated by Google) We would like to express again how wonderful the 7 days were. We can confidently recommend Holiday Home Alex to everyone. Great house, great place and great people. LG Anja and David

booking.com
Juana
10.0
4. augustus 2022

Außergewöhnlich

booking.com
Alice
10.0
3. augustus 2022

unvergessliche 14 Tage

der persönliche Kontakt zur Familie Zingerle :) Wir kommen wieder :)

Roland
31. juli 2022

Ein guter Griff, alles passte!

Wir waren eine Woche mit vier Erwachsenen und drei kleinen Kindern in dem Ferienhaus, welches unsere Erwartungen voll erfüllt hat (was erfahrungsgemäß nun mal nicht immer der Fall ist). Das zweigeschossige Haus mit Keller (Sauna), Terrasse und zwei PKW-Stellplätzen war für uns ausreichend groß und auch von der Haustechnik und der Ausstattung in einem sehr guten Zustand. Zwei weitere Pluspunkte sind die ruhige Lage, da es an der Straße keinen Durchgangsverkehr gibt, und die zu Verfügung stehenden E-Bikes.

Anne
30. juni 2022

Wir hatten einen rundherum perfekten Urlaub!

Wir haben einen tollen Urlaub im Ferienhaus Gabriel verbracht. Wir hatten noch nie so ein sauberes und perfekt ausgestattetes Urlaubshaus. Der Blick von der Terrasse aus auf die Berge ist einfach toll. Der Empfang durch die Vermieter ist sehr herzlich und man kann sich bei Fragen jederzeit an sie wenden. Auch die Umgebung ist einfach spitze. Wir waren mit unseren drei Kindern und unserem Hund 10 Tage lang in Wiesing und haben jeden Tag etwas anderes unternommen. Die Infrastruktur ist sehr gut.

booking.com
Michael
10.0
29. april 2022

Toller Urlaub in einem großartigen Ferienhaus

Der Teil Gabriel im Ferienhaus Alex ist modern eingerichtet und lässt keine Wünsche offen. Von der Terrasse bzw. aus dem Garten genießt man einen unverbauten Blick auf die Berge. Die Lage des Hauses könnte kaum besser sein. Mit dem Auto erreicht man in kürzester Zeit schöne Ausflugsziele wie den Achensee oder das Zillertal. Wer gerne mal aufs Auto verzichtet, findet direkt vor der Haustür zahlreiche Möglichkeiten für ausgiebige Wanderungen und für den Einkauf im nächsten Supermarkt stehen e-Bikes für die ganze Familie inkl. Schutzhelm bereit.

google
Boyan Terziyski
13. maart 2022
booking.com
Anonym
8.0
13. maart 2022

Sehr gut

Umgebung, Aussicht auf die Berge, Ruhe im Haus ohne Baufirma nebenan

Bernd
31. oktober 2021

Ein Ferienhaus par excellence

Ein grosses, sehr gepflegtes Haus, mit einem hohen Komfort. Wir bewohnten Haus Gabriel, mit dem wir sehr zufrieden waren. Top Ausstattung, sehr großzügig mit schöner Küche. Hervorragend war die Sauberkeit bei unserer Ankunft und ebenso der Empfang. Wir würden ausführlich eingewiesen und sehr gut beraten, was Ausflüge anbelangt. Ein Highlight waren die E-Bikes, die kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Die Lage ausserdem top, in dem Ort gab es prima Einkaufsmöglichkeiten, man konnte gut essen gehen, tolle Infrastruktur und wir waren auch mit der Ruhe zufrieden

booking.com
Lilaurmel
9.0
21. oktober 2021

Modernes und toll gelegenes Haus

Es gab nichts negatives. Wir waren rundum zufrieden. 🤗 Sehr gutes Haus.

Sylvi
30. september 2021

ein traumhaftes Ferienhaus für jeden

Das Ferienhaus hat einfach alles, was man benötigt für einen super Aufenthalt. Sehr groß und geräumig, super Küche und auch die Terrasse lädt zum Entspannen ein. Es fehlte an nichts. Von Anfang an kann man sich erholen und die Seele baumeln lassen. Immer wieder kommen wir gerne und empfehlen es auch weiter.

booking.com
R1200lc
9.0
21. september 2021

Viel Platz - gute Ausstattung - gerne wieder

- nette, hilfsbereite Vermieterin - sehr gute Ausstattung - gute Betten - eigene Parklätze am Haus - schöne Terasse zum Frühstücken - Supermarkt in der Nähe

booking.com
Frank
8.0
12. september 2021

Perfekt, erholsam und sehr sportlich. Wiesing ist immer eine Reise wert

Wir waren bereits mehrmals in der Region Achensee im Urlaub und es gefällt uns jeweils außerordentlich gut. So auch diesmal. Wiesing ist ein schöner ruhiger Ort, der phantastisch zwischen dem Achensee und dem Eingang des Zillertals gelegen ist. Das Ferienhaus Gabriel war toll, hat eine perfekte Lage und ist mit allem Komfort ausgestattet. Besonders gut hat uns die im Kellergeschoss gelegene Sauna sowie der tolle Garten mit Terrasse gefallen. Die zur Verfügung stehenden E-Bikes (sehr gut gepflegt) haben wir oft genutzt und haben so einige Ecken gesehen, die wir noch gar nicht kannten. Sollten wir wieder Urlaub in Wiesing machen, dann auf jeden Fall im Ferienhaus Gabriel.

booking.com
Thorsten
10.0
7. augustus 2021

Tolle Lage, mit vorhandenen E-Bikes kommt man gut und schnell ins Zillertal

Ausstattung war super. Das Öffnen der Haustür per App ist total Klasse, wenn man mit mehreren verreist.

Sina
31. juli 2021

Tolles Ferienhaus in super Lage

Das Ferienhaus Alex ,ist ein geräumiges modernes Ferienhaus. Die Lage ist traumhaft schön, überall Berge und Wiesen.

Juana
31. juli 2021

Traumhafter Urlaub

Unser Urlaub in Österreich war wunderschön. Wir wurden ganz herzlich von Familie Zingerle begrüßt. Das Haus ist traumhaft schön und lässt keine Wünsche offen. Durch die tolle Lage sind Ausflugsziel in allen Richtungen schnell erreichbar.

Sandra
30. juni 2021

Familien Urlaub

Das Ferienhaus Alex ist ein sehr schön gepflegtes Ferienhaus ,mit einer guten Lage für viele schöne Ausflüge.Es hat uns an nichts gefehlt,die Vermieter sind sehr nett und immer erreichbar.Es war alles sehr unkompliziert trotz der spontanen Buchung.

booking.com
Bart
9.0
28. juni 2021

Hervorragend

Mooi, schoon huis op een prachtige plek tussen de bergen. Fijn terras met fraai uitzicht, uitstekende wifi en een goed uitgeruste keuken. De e-bikes zijn een leuke bonus. De verhuurder gaf ook goede tips voor de omgeving. Kortom, hele fijne plek voor een vakantie.

google
Frank Düsdieker
19. juni 2021

Schönes Ferienhaus mit sehr netten Vermietern. Der Service war sehr gut. Zudem hatten wir in der Vermietung E-Bikes. Super Idee - so haben die Radtouren rund um Wiesing richtig Spaß gemacht. (Translated by Google) Beautiful holiday home with very nice landlords. The service was very good. We also had e-bikes for rent. Great idea - the bike tours around Wiesing were really fun.

booking.com
Monika
9.0
8. juni 2021

die richtige Entscheidung dort Urlaub zu machen

Sehr schöne Umgebung, sehr nette Vermieter. Es war alles sehr unkompliziert und auch familiär. Wir haben eine schöne Aufmerksamkeit erfahren und können das Ferienhaus uneingeschränkt empfehlen !

google
Stefan Pohl
13. augustus 2020
google
Frederic Beckmann
22. september 2019
Christian
31. juli 2019

Wir kommen wieder, keine Frage.

Wir haben unseren 14-tätigen Sommerurlaub in diesem wunderschönen Ferienhaus mit 3 Erwachsenen, 2 Kindern und einem Hund verbringen dürfen. Die Ausstattung und die Sauberkeit sind top. Es hat uns an nichts gefehlt. Das Haus liegt ruhig und ist für Familien mit Hund sehr ideal.

Sylvia
31. juli 2019

Einfach weiterzuempfehlen, da alles gepasst hat.

Wir haben unseren Sommerurlaub in diesem wunderschönen Ferienhaus verbringen dürfen. Die Ausstattung und vor allem die Sauberkeit sind top!!! Es hat uns an nichts gefehlt. Das Haus liegt sehr ruhig und ist auch mit Hund sehr ideal, obwohl es nicht eingezäunt ist. Man hat gleich eine schöne große Wiese vorm Haus und bis zum Wald sind es keine 5 min.

Juliana
30. juni 2019

Schönes Ferienhaus

Das Ferienhaus ist sehr schön und auch sehr schön eingerichtet, die Vermieter sind sehr freundlich und jederzeit erreichbar, der Kontakt war sehr angenehm und unkompliziert. Das Haus war such sehr sauber. Das einzige was wir uns mehr gewünscht hätten, wäre eine vorherige Info gewesen das dort Bauarbeiten statt finden, da man überall mit Auto zu unseren Ausgangspunkten fahren musste (dennoch von der Entfernung günstig gelegen, bis zum Achensee sind es höchstens 15min), da am Haus aber nur die eine Straße entlang führt und diese quasi 2 Tage lang so Bebaut war, so das man mit dem Auto nicht durch kam, war sehr unangenehm, da es keinen anderen Weg gab um zu den Hauptstraßen zu gelangen, erst ab 16 Uhr war die Straße frei, eine vorherige Info hätte geholfen, die Tagesplanung anders zu gestalten. Ansonsten sehr schön und ruhig dort.

Stefan
30. april 2019

Sehr gepflegtes Ferienhaus

Das Haus Alex ist sehr gut, wenn man nur das Haus mit der Ausstattung bewertet. Lage und Umgebung hat uns nicht gefallen. Wir hatten aber auch durch die schlechte Lage eine sehr schöne Woche in diesem Haus. Wir mussten nur mehr mit dem Auto fahren für die Freizeitangebote als geplant.

Annette
31. maart 2019

Schönes Ferienhaus im Zillertal

Das Appartement ist modern und funktional eingerichtet. Sehr sauber. Gut ausgestattete Küche. Die Vermieter sind sehr freundlich und hilfsbereit.

google
Norbert Frank
30. maart 2019

Sehr schönes und gepflegtes Haus. Nette Eigentümer. Top (Translated by Google) Very nice and well-kept house. Nice owners. Top

Mäx
28. februari 2019

Wir kommen immer wieder gerne ins Haus Alex!

Sehr schönes Haus in dem es an nichts fehlt! Schöne Küche mit grossem Esstisch Wohnzimmer mit bequemer Couch Liege und Homecinema. Im Obergeschoss 3 grosse Zimmer mit genügend Platz sowie grossem Bad! Im Ug hat es eine Sauna mit Liegen sowie Badetücher und Mäntel! Für den Sommer stehen auch super E Bikes in eigner Garage zur Verfügung. Sehr nette Gastgeber die auch da sind wenn man Sie braucht! Danke nochmals

google
Steffen Klauß
26. februari 2019

Ein super Haus,urgemütlich und ruhige Lage (Translated by Google) A great house, very comfortable and quiet location

google
Marcel Nitzsche
23. november 2018
Marccel
31. oktober 2018

Nur zu empfehlen!

Top moderne Ausstattung und sehr sauber. Zum 2. mal dieses Jahr dort gewesen und es wird nicht das letzte mal gewesen sein. Lage super und alles ohne Beanstandung.

Alexandra Afanasev
31. oktober 2018

Ein sehr erholsamer Urlaub

Das Haus wirkt sowohl von außen, als auch von innen sehr einladend und man fühlt sich direkt sehr wohl. Das Haus ist sehr groß und die Ausstattung ist ein Traum. Von Handtüchern bis zum Kaffee war alles vorhanden.

Sandra
30. september 2018

Immer wieder gerne - tolles Ferienhaus.

Sehr schönes Ferienhaus mit allem was man braucht. Äußerst geschmackvoll eingerichtet und mit vielen liebevollen kleinen Details, die den Urlaub richtig angenehm machen.

Frank
31. juli 2018

Erholung pur - Sehr zu empfehlen

Das Ferienhaus Alex besteht aus 2 Doppelhaushälften (Anna Lena und Gabriel). Wir durften unseren zweiwöchigen Urlaub im Top Gabriel verbringen. Ein riesiger Pluspunkt im Top Gabriel ist der unverbaute Ausblick auf die Landschaft und die Berge von der Terrasse und dem Balkon.

google
M L
14. juli 2018

Es war sehr schön (Translated by Google) It was very nice

google
Frank Porada
9. juli 2018

Schönes Ferienhaus, toller Blick in die Berge. Sehr nette Vermieter (Translated by Google) Beautiful holiday home, great view of the mountains. Very nice landlord

google
Ines Leiteritz
30. juni 2018

Super Haus. Super Lage. Super Ausstattung. Das Haus macht dank seiner hellen Ausstattungeinen einen sehr freundlichen Eindruck. Der einzige Kritikpunkt (deswegen keine 5 Sterne) fehlende Waschmaschine und Wäschetrockner. (Translated by Google) Great house. Great location. Great facilities. The house makes a very friendly impression thanks to its bright furnishings. The only point of criticism (hence no 5 stars) is the lack of a washing machine and dryer.

google
A. ter Harmsel
3. maart 2018

(Translated by Google) A beautiful complete house! (Original) Een prachtig compleet huis!

Wim
28. februari 2018

alles war in ordnung!!

es wahr ein sehr gut appartement und freundliche leuten. Alles war perfect in das haus und es war sehr angenehm das wir gebrauch machen konnen von infra rood sauna, handtuchen, etc. Bij fragen waren der eigenaren immer freundlich und bekommen wir hilfe.

Gross-Familie
28. februari 2018

Sehr schöner Skiurlaub in tollem Ambiente

Wir haben dort als Gross-Familie unseren Skiurlaub verbracht. Das Haus ist sehr geräumig, vor allem die Küche, der Ess- und Wohnbereich sind sehr schön und auch sehr bequem. Die Vermieter sind sehr zuvorkommend und freundlich. Wir habe das Haus für den nächsten Skiurlaub bereits wieder gebucht.

google
Wim Ter Harmsel
25. februari 2018

(Translated by Google) Beautifully just restored in 2016 and has everything it needs + an infrared room. (Original) Is prachtig net hersteld in 2016 en heeft alles wat het nodig heeft + een infrarood kamer.

google
Georges Weiss
23. januari 2018
google
Holger Achmann
29. oktober 2017
google
Werner Willemsen
16. oktober 2017
google
Rainer Schott
6. september 2017

Es fehlt an nichts. Eine tolle Unterkunft. Das Wetter müsste schöner sein. (Translated by Google) Nothing is missing. A great place to stay. The weather should be nicer.

Regine und Michael
31. augustus 2017

Sehr schönes Haus - mit Wohlfühlambiente!

Ein modernes und komfortables Ferienhaus in ruhiger Umgebung - ein bisschen Abseits vom Touristentrubel - nahe am Wald gelegen, genau das, was wir uns für unseren Urlaub mit unserem Vierbeiner gewünscht hatten.
Wir waren rundum zufrieden.

Mike
31. juli 2017

Sehr gut

modernes Haus in ruhiger Lage, großes geräumige Ferienhaushälfte,sehr guter Komfort,nette zuvorkommende Vermieter

Andrea Erna
30. juni 2017

Einfach traumhaft, jederzeit wieder

Das Ferienhaus ist für einen Urlaub in den Bergen ein wunderschönes Domizil , Ruhe und Entspannung ist hier gewehrleistet

Kris
31. maart 2017

Tolles Haus, gelungener Urlaub!

Wir hatten für unsere Gruppe (14 Personen = 4 Familien) beide Ferienwohnungen gemietet und uns sehr wohl gefühlt. Die Wohnungen sind sehr modern und gemütlich ausgestattet, unserer Meinung nach fehlt nichts. Wir haben lediglich eine Zitruspresse für unser selber gemachtes Skiwasser vermisst.
Die Lage ist gut, Einkaufsmöglichkeiten sind in Laufnähe, zum nächsten Skigebiet fährt man ca. 10 Minuten.
Besonders hervorzuheben sind die E-Bikes, die wir kostenfrei nutzen durften. Es hat uns Nichtskifahrern riesigen Spaß gemacht damit das Zillertal zu erkunden. Es waren sogar Rucksäcke mit Flickzeug und Erstehilfepäckchen vorhanden.
Die Begrüßung war sehr herzlich und es wurde auf alle unsere Wünsche eingegangen.
Vielen Dank für den schönen Urlaub, wir kommen bestimmt wieder und können Fewo Alex nur weiterempfehlen.

Reni
30. september 2016

Super schöner Urlaub!

Wir hatten eine tolle Zeit im Zillertal. Das Haus war super gepflegt und sehr schön ausgestattet. Wir kommen gerne ins Haus Alex zurück.

facebook
Michael Ladstätter
empfiehlt
20. augustus 2014
Ferienhaus Alex